Konkurs

KONKURS

„Czyste środowisko – czyste powietrze”

Konkurs skierowany do uczniów szkół z całego kraju.

Nauczycielu, wystarczy że:

– zapoznasz się z

– zrealizujesz ze swoimi uczniami proste zadania konkursowe,

– zarejestrujesz swój udział w konkursie wysyłając zgłoszenie przez specjalny

Do wygrania atrakcyjne nagrody:

– dla całej Szkoły,

– dla Uczniów biorących bezpośredni udział w konkursie,

– dla Nauczyciela – opiekuna grupy zgłoszonej do konkursu.

Regulamin konkursu

w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”
(CZĘŚĆ I – PÓŁFINAŁY)

 

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest realizator kampanii Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – dalej zwanym organizatorem konkursu.

 
II. Cel i tematyka konkursu, co się będzie działo i jak się zarejestrować?

1. Podstawowym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy i kompetencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu i zachowań prozdrowotnych, bo w każdym bilansie okazuję się, że zdrowie jest najważniejsze. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, że każdy ma wpływ na to w jakim środowisku żyje, jak może dbać o swój kawałek świata i wreszcie – jak dbać o siebie. Każdy może być opiekunem świata, a z czasem i ekspertem na szóstkę! Dbajmy o siebie i innych – troszczmy się o świat, tam gdzie jest nasz dom.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich etapów nauczania z całej Polski.

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap I – półfinały do maja 2018 oraz etap II – finały 26 października 2018 r. w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik.

4. ETAP I. PÓŁFINAŁY. Czekamy na zgłoszenia drużyn do 10 maja 2018 r. Pamiętajcie o tym, że uczniowie zgłaszają się jako drużyna (drużyna składa się z 2 uczniów) wraz z nauczycielem – opiekunem. W szkole może powstać wiele drużyn, tyle ile jest chętnych uczniów. Nauczyciel może mieć pod opieką kilka drużyn (nie musi być inny nauczyciel do każdej drużyny).

5. Każda drużyna przybiera własną nazwę.

6. Drużyny zgłaszają udział w półfinałach poprzez wypełnienie formularza, który jest na stronie http://185.33.37.71/kampaniasmog//konkurs/ Każda drużyna wypełnia formularz dla siebie. Jeśli w szkole kilka drużyn bierze udział w konkursie – trzeba wypełnić formularz dla każdej drużyny.

7. Pamiętajcie o zaznaczeniu w formularzu kategorii wiekowej!

8. Najważniejsze to zdążyć nadesłać pracę konkursową do 10 maja 2018 roku, więc pamiętajcie, że przesyłki idą kilka dni. Adres do wysyłki: MOS Ryszewko 44, 74-200 Pyrzyce. Adres e-mail w razie dodatkowych pytań: mosryszewko@gmail.com

9. Na półfinały jedna drużyna może nadesłać jedną pracę w jednej z podanych poniżej kategorii – trzeba się zdecydować i wybrać:

1) Plakat, rysunek z hasłem promującym zachowania pełne zdrowia, troskę o czyste powietrze, walkę ze smogiem. Rozmiar nadesłanych prac: A4 lub A3. Praca musi być opatrzona metryczką zawierającą imiona i nazwiska uczniów, nauczyciela – opiekuna oraz pełne dane szkołyz telefonem kontaktowym do nauczyciela opiekuna drużyny. Metryczkę prosimy nakleić na odwrotnej stronie. Pracę przesyłamy pocztą tradycyjną.

2) Zdjęcie ilustrujące tematykę konkursu (także metaforycznie). Przysyłamy jedno zdjęcie, w formacie JPG, pod adres e-mail: mosryszewko@gmail.com. Przesyłając e-mail prosimy wpisać w temacie „półfinały – kategoria 2” oraz podać w treści imiona i nazwiska uczniów, nauczyciela – opiekuna oraz pełne dane szkoły z telefonem kontaktowym do nauczyciela opiekuna drużyny. W tej kategorii pracę przesyłamy pocztą elektroniczną.

3) Projekt ludzika, stworka, czegoś co może stać się maskotką naszej kampanii. Uruchomcie wyobraźnię, może są między Wami przyszli projektanci?! Projekt maskotki może być narysowany, wyklejony lub uszyty. Prosimy, aby projekt na papierze nie przekraczał formatu A3, a prototyp maskotki mieścił się do pudełka na buty (ale nie kozaczki 🙂 ). Pracę przesyłamy pocztą tradycyjną.

4) Kapsuła dla przyszłości… Pole dla Waszej fantazji. Można wykorzystywać różne techniki, jest tylko jeden warunek – całość musi się mieścić w pudełku na buty (ale nie kozaczki 🙂 ). Pracę przesyłamy pocztą tradycyjną.

5) Przemówienie, apel … Tekst do 1,5 strony (prosimy nie przekraczać 3 200 znaków ze spacjami). Tekst przesyłamy pod adres e-mail: mosryszewko@gmail.com. Przesyłając e-mail prosimy wpisać w temacie „półfinały – kategoria 5” oraz podać w treści imiona i nazwiska uczniów i nauczyciela – opiekuna oraz pełne dane szkoły z telefonem kontaktowym do nauczyciela opiekuna drużyny. W tej kategorii pracę przesyłamy pocztą elektroniczną.

10. Nadesłane prace będę oglądane, czytane i podziwiane przez 4-osobowe Jury, które wybierze 100 prac łącznie w ramach 5 kategorii tematycznych i 3 kategorii wiekowych. Wybór pracy oznacza, że jej Autorzy z nauczycielem są zaproszeni do Finałów konkursu, czyli do Centrum Nauki Kopernik 26 października 2018 roku!

11. Drużyny zostaną poinformowane o przejściu do finałów Konkursu wiadomością wysłaną przez e-mail lub telefonem do nauczyciela – opiekuna.

12. Opiekun drużyny otrzyma drugą część regulaminu konkursu, w której będzie szczegółowo opisane jak będzie przebiegał finał konkursu, jakie zadania będą czekały na uczestników i jak się do nich przygotować oraz jak dojechać, co będziemy jeść i jakie będą nagrody!

13. Ze zrozumiałych względów w konkursie nie mogą brać udziału osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Organizatorem lub innymi podmiotami biorącymi udział w przygotowywaniu i prowadzeniu konkursu, osobami upoważnionymi do reprezentowania lub wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury oceny lub wyboru laureatów konkursu oraz uczniowie prowadzonej szkoły przez organizatora… ale – jeśli bardzo chcą, to mogą prace wykonać i nadesłać. W tym przypadku – prosimy o opatrzenie przesyłki opisem „praca pozakonkursowa”.

14. Nadesłane prace będą prezentowane i publikowane na łamach czasopisma „Mam Dziecko w Szkole” – bezpłatnego czasopisma dla rodziców uczniów i ich nauczycieli, do pobrania ze strony www.eporadniadlarodzicow.pl – dlatego akceptacja niniejszego Regulaminu zawiera także zgodę na nieodpłatne upowszechnienie nadesłanych prac na różnych nośnikach i stronach www.

15. Niestety prace nadesłane po terminie, czyli po 10 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) – nie będą mogły brać udziału w konkursie.

16. Uwaga, nadesłane prace nie mogą naruszać przepisów prawa, a także naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej oraz naruszać prawa do prywatności, zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi, zagrażać ani naruszać praw osób trzecich.

17. Decyzje Jury Półfinałów są ostateczne i nie przewiduje się od nich odwołań.

18. Wyniki Półfinałów zostaną ogłoszone na stronie projektu.

19. Na poziomie półfinałów nagrodą jest przejście do finałów 🙂

20. Za to w Finałach będą nagrody dla wszystkich, którzy dotrą, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Ponadto będą nagrody dla 10 drużyn finalistów i dla szkół, które reprezentują. Drużyny wezmą udział w trzech zadaniach. Pierwsze zadanie wyłoni 50 drużyn, drugie zadanie – 20 drużyn, trzecie zadanie – 10 zwycięskich drużyn. Finałom będzie towarzyszyć wystawa nadesłanych prac wybranych przez Jury konkursu oraz Maskotka projektu. Po zakończeniu zadań konkursowych – dla uczestników Finałów planowana jest mini konferencja z udziałem przedstawicieli służb ratowniczych i gala połączona z wręczeniem nagród. Szczegółowe informacje zostaną wysłane szczęśliwym Półfinalistom! Zdradzimy tajemnicę, że w finałach liczy się odrobina szczęścia, refleks i wiedza. Dlatego warto trenować – do tego jest przygotowana Gra z prawie 400 zagadkami (kampaniasmog.edu.pl) oraz inne materiały, które będą przekazane nauczycielom.

21. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016 poz. 922 z późn. zm.)

22. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

23. W związku z prowadzeniem konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane:
od uczniów – imię i nazwisko, wiek lub klasa.
od nauczyciela – imię i nazwisko, adres szkoły, adres e-mail i telefon kontaktowy.

24. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

25. Uczestnicy udzielają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Organizatorowi, wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Ryszewko 44, 74-200 Pyrzyce, w związku z przeprowadzeniem konkursu, którego dotyczy niniejszy Regulamin, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przekazane dane są konieczne do przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w związku z udziałem w konkursie na adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej”. Zgoda jest wyrażona poprzez akceptację Regulaminu.

 
III. Postanowienia końcowe

26. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: kampaniasmog.edu.pl

27. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

29. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

30. Nadesłanie zgłoszenia i pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptację przez Uczestników warunków niniejszego Regulaminu.

31. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: mosryszewko@gmail.com

ZAPRASZAMY DO KONKURSU – CZEKAMY NIECIERPLIWIE NA WASZE PRACE!

[ninja_form id=2]