Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

EDUKACJA – INNOWACJA

Rozdział 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 • Organizator – Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Sławęcin 62, 73-200 Choszczno, NIP: 5941548075, KRS: 0000231655.
 • Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego*, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.
  *Art. 221 KC – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 • Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora: szkolenie, kurs, warsztaty, seminarium, konferencja, kongres, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 • Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie http://edukacjainnowacja.pl/ wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 • W ciągu 5 dni roboczych od doręczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę szkolenia – Potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu.
 • Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 • Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma “Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu”, zawierające m.in. dane o miejscu Szkolenia, informacje organizacyjne oraz fakturę pro forma.

Rozdział 4. Płatność za Szkolenie

* koszt uczestnictwa w  szkoleniu  wynosi 400,00 PLN  od osby (słownie: czterysta złotych 00/100) i kwota ta obejmuje: udział w wykładach, warsztatach oraz wyżywienie w trakcie trwania konferencji.

 • Podstawą płatności za Szkolenie jest wystawiona przez Organizatora faktura pro forma, przesłana Zamawiającemu przed terminem Szkolenia.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.
 • W terminie do 7 dni po terminie Szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Faktura zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Rozdział 5. Rabaty

 • Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników na to samo Szkolenie, Organizator zapewnia rabaty (patrz tabela poniżej).
Liczba osób zgłoszonych na Szkolenie (konferencję) Wysokość rabatu w % od ceny podstawowej szkolenia
3 osoby 10%
4 osoby 15%
5 osób 20%
powyżej 5 osób indywidualna negocjacja cen

Rozdział 6. Rezygnacja

 • Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji udziału w Szkoleniu (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do Organizatora listownie lub za pomocą faxu albo na adres mailowy Organizatora (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).
 • Doręczenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu nie później niż 30 dni przed terminem Szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 • W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za Szkolenie w pełnej wysokości.
 • Składając zamówienie na szkolenie po terminie możliwej rezygnacji (w przypadku konferencji 30 dni przed terminem, w którym ma się odbyć) i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za szkolenie w pełnej wysokości.
 • W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).

Rozdział 7. Informacje dodatkowe

 • Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
 • Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia, przysługuje prawo do jego odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.
 • W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w Szkoleniu w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 • W przypadku odwołania Szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkolenia.
 • Organizator dopuszcza możliwość organizacji Szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione Organizatorem i Zamawiającym, a niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z tymi uzgodnieniami.
 • Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 • Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 1 maja 2018 roku.
 • Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży, prosimy o kontakt z Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Sławęcin 62, 73-200 Choszczno; tel 91 57 30 447  /pon-pt 8-15/, e-mail: edukacjainnowacja@gmail.com