Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku jest pomoc podopiecznym w realizowaniu przez nich obowiązku szkolnego, rozwój ich zdolności i talentów, wzmacnianie kompetencji społecznych oraz praca na zasobach. Założeniem działań o charakterze pomocowym jest także udzielanie wsparcia rodzicom/ opiekunom podopiecznych w procesie wychowawczym, tak by wspólnie stworzyć jak najlepsze warunki do dalszego funkcjonowania wychowanków po opuszczeniu MOS.

W ramach zajęć szkolnych oraz zajęć popołudniowych w internacie realizowane są następujące formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • Outdoor education
  Zajęcia outdoorowe to aktywna forma edukacji bazująca na doświadczaniu. Ma ona ogromny wpływ na kształtowanie człowiek i jego umiejętności społecznych. Są to zajęcia grupowe, podczas których wykorzystuje się aktywności outdoorowe – w naturalnym otoczeniu środowiska (np. zajęcia wspinaczkowe, linowe, kajakowe, żeglarskie, survivalowe, wędrówki, zadania grupowe) zakończone zawsze podsumowaniem i omówieniem, które nakierowuje, pomaga wyciągnąć wnioski. Kształtowane są między innymi takie umiejętności jak: praca w grupie, komunikacja, samodzielność, odpowiedzialność za siebie i innych, kreatywne myślenie, odwaga, zaradność, umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach, wiara w swoje możliwości, wzrost samooceny.
 • Socjoterapia
  Forma zajęć grupowych, realizowanych regularnie, które mają na celu korygowanie zachowań trudnych zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, naukę rozpoznawania i wyrażania emocji oraz pracę nad szukaniem własnych zasobów. Na zajęcia socjoterapeutyczne składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia a rolą socjoterapeuty jest stwarzaniu takich sytuacji, które pomogą uczestnikom spotkań uświadomić sobie własne trudności i ograniczenia oraz własny potencjał i możliwości zmiany.
 • Terapia pedagogiczna (prowadzona od roku szkolnego 2017/2018)
  Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania w formie spotkań, mające na celu korygowanie trudności szkolnych i pomoc w procesie edukacyjnym. Zajęcia kierowane do podopiecznych mających trudności z zaburzeniami uwagi, koncentracją, dysleksją, dysortografią, dyskalkulią, trudnością w matematyce. Głównym celem jest pomoc i wyrównywanie braków edukacyjnych.
 • Terapia logopedyczna (prowadzona od roku szkolnego 2017/2018)
  Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Celem terapii jest usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej czy wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.
 • Trening z elementami TZA ART. (Treningu Zastępowania Agresji)
  Trening Zastępowania Agresji jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży, która została opracowana przez prof. Arnolda Goldsteinca i jego współpracowników pod koniec lat 70. w USA. Główny nacisk położony jest na modelowe przedstawienie wybranych zachowań. Uczenie się tych zachowań odbywa się drogą grania ról, otrzymywania informacji zwrotnych i przenoszenia nabytych umiejętności do codziennego życia. Trening składa się z trzech komponentów: treningu kontroli złości, treningu umiejętności prospołecznych i treningu wnioskowania moralnego.

Ponadto do dyspozycji wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów jest psychoterapeuta i pedagog, którzy oferują swoją pomoc w zakresie wypracowywania wspólnych zasad, pomocy w znalezieniu rozwiązania w sytuacji trudnej bądź kryzysowej oraz udzielenia wskazówek.