„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.”

Walt Disney

Projekt? Co to takiego?

W  literaturze  funkcjonuje  wiele  definicji projektu  edukacyjnego.  Generalnie,  ze wszystkich wynika, że metoda ta polega na  opracowaniu  przez  uczniów  tematu (indywidualnie lub w grupach) w czasie dłuższym niż godzina lekcyjna (np. tydzień, semestr, czas trwania szkolnej wycieczki). Charakterystyczną cechą dla projektu edukacyjnego jest duża samodzielność uczniów w realizacji zadania.

Mimo braku obowiązku stosowania metody projektu w szkole podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku nadal projekty są realizowane z dużym zaangażowaniem.

Dlaczego warto pracować metodą projektu?

  • Daje wiele satysfakcji zarówno nauczycielom, jak i uczniom.
  • Umożliwia uczniom rozwój poprzez samodzielne gromadzenie informacji, analizę danych, opracowanie wyników swojej pracy i ich publiczną prezentację.
  • Inspiruje otwartość i rozbudza ciekawość w odkrywaniu świata. Wiedza i umiejętności nabyte drogą samodzielnego zagłębiania się w temat są lepiej utrwalone i częściej stosowane w praktyce.
  • Kształtuje umiejętności działania w zespole, komunikację oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności.
  • Doskonali umiejętności planowania pracy, uczy systematyczności.
  • Pozwala uczniom wykazać się talentami i umiejętnościami rzadko prezentowanymi w szkole (np. aktorskimi, fotograficznymi, organizatorskimi).
  • Umożliwia nauczycielowi lepsze poznanie uczniów.
  • Integruje zespół realizujący projekt a w wielu przypadkach również lokalną społeczność – rodziców, absolwentów, okolicznych mieszkańców, organizacje działające w rejonie szkoły, itp.
  • Pozwala realizować tematy łączące zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy, prowadzi do jej interdyscyplinarności.

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, kreatywność, konkretne myślenie. Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać przedsiębiorczość oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.  Gdy uczniowie realizują projekt uczą się współpracy, skutecznego komunikowania się, asertywności i rozwiązywania konfliktów, ale, co najmniej uchwytne, to doświadczają zaufania i bycia odpowiedzialnym  za  podjęte  zobowiązania.  Nauczyciele, stwarzając uczniom możliwość pracy metodą projektu, realizują większość celów zapisanych w podstawie programowej i rozwijają najważniejsze w szkole podstawowej umiejętności.

Osiem kroków do sukcesu:

KROK 1 – Pomysł na projekt.

KROK 2 – Sformułowanie tematu.

KROK 3 – Zaprezentowanie uczniom celu pracy, omówienie form prezentacji, przedstawienie kryteriów oceniania i harmonogramu działań.

KROK 4 – Podział na grupy i przydzielenie zadań.

KROK 5 – Realizacja projektu.

KROK 6 – Prezentacja efektów.

KROK 7 – Ocena.

KROK 8 – Ewaluacja.

 

„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”

Arthur Ashe

 

Tekst: Grażyna Leśniewska